Cấu trúc hóa học của Isoniazid. commons.wikimedia.org

Cấu trúc hóa học của Isoniazid. commons.wikimedia.org

Isoniazid (Isonicotinic acid hydrazide)

Isoniazid được tổng hợp lần đầu tiên ở Prague vào năm 1912. Hóa chất này hiện nay được sử dụng như là một trong số các loại thuốc để điều trị lao. Liệu pháp điều trị lao đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc. Tất cả các cách điều trị lao cần phải có sự theo dõi sát sao của bác sỹ.

Viết bởi Đinh Nhung và Paul Mason.

Để biết thêm thông tin:
Medline Plus:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682401.html