Bà Yến tốt nghiệp y tế công cộng tại Đại học Y Hà Nội. Cô có kỹ năng thu thập dữ liệu, cả định lượng và định tính, cũng như trong việc nhập dữ liệu và phân tích. Bà Yến gần đây đã gia nhập Viện Woolcock và cam kết tạo ra một tác động đến kiểm soát bệnh lao ở Việt Nam.