Nguyễn Thị Cẩm Bình là một nhà nghiên cứu đạo đức. Cô đang hoàn tất dự án nghiên cứu DPhil cô về đạo đức nghiên cứu trong các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Đại học Oxford vào đầu năm 2015. Các DPhil được tài trợ bởi một học bổng Wellcome Trust và Li Ka Shing DPhil Fellowship. Đây là một dự án nghiên cứu đạo đức thực nghiệm sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phân tích đạo đức để thu thập và phân tích dữ liệu từ các nhóm khác nhau của các bên liên quan tham gia trong nghiên cứu lâm sàng ở bệnh dịch phát triển nhanh chóng. Nghiên cứu này được chủ yếu ở Việt Nam với sự cộng tác của Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm (NIAID), Bộ Y tế Việt Nam, SEAICRN, Y sans Frontiers (MSF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ethox Centre - Đại học Oxford .

Nền tảng của cô là khoa học xã hội và pháp luật. Cô đã làm việc như là một điều phối viên của Đơn vị thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Việt Nam trong 4 năm kể từ năm 2006 trước khi áp dụng để làm tiến sĩ tại Đại học Oxford. Sau đó, cô tham gia Sanofi Aventis, Việt Nam là một trưởng dự án lâm sàng. Trong suốt những năm qua, Bình đã tập trung vào đạo đức nghiên cứu và quản lý thử nghiệm lâm sàng bao gồm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và quản lý các thành phần lâm sàng của nghiên cứu lâm sàng để đảm bảo chất lượng nghiên cứu và an toàn bệnh nhân trong khi bồi dưỡng truyền thông và hợp tác giữa các địa điểm nghiên cứu và các nhà tài trợ trên toàn thế giới.

Bình là thành viên của Mạng lưới Trung tâm Điều phối (NCC), Đông Nam Á truyền nhiễm Bệnh Clinical Research Network (SEAICRN). Cô hiện đang là thành viên của Tập đoàn Quản lý Dự án Y tế Ethics Global Network, Ethox Centre, Đại học Oxford, Anh.