Một cựu nhân viên của Viện Woolcock tại Việt Nam, Trang Nguyen đã có hơn năm năm kinh nghiệm trong chương trình phát triển dựa vào cộng đồng và nghiên cứu, đặc biệt là HIV / AIDS và bạo lực trên cơ sở giới, ở Việt Nam. Trước khi làm việc tại Woolcock, cô đã làm việc tại một cơ quan chính phủ phải chịu trách nhiệm về nghiên cứu y sinh học và quản trị chương trình. Trang Nguyen đã được đào tạo về phương pháp nghiên cứu, dịch tễ học và thống kê sinh học và hoàn tất văn bằng Thạc sĩ của cô trong chính y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế Công cộng, Việt Nam.