Ông Nghĩa là một đại học Y tế công cộng Đại học Y khoa Hà Nội với sáu năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và đào tạo học tập trong y tế công cộng. Ông đã dành ba năm đào tạo học tập và nghiên cứu trong giáo dục sức khỏe và truyền thông tại Đại học Thăng Long, Phạm Ngọc Thạch Medical Secondary Collage. Ông Nghĩa đã phát triển các kỹ năng trong việc thực hiện các nghiên cứu thuần tập và nghiên cứu thực địa dựa vào cộng đồng. Ông Nghĩa đã tham gia Woolcock như một nhà lãnh đạo nhóm nghiên cứu lĩnh vực trong năm 2013. Ông chịu trách nhiệm cho việc tiếp xúc với các đối tác địa phương để thực hiện các nghiên cứu thực địa và trách nhiệm tổ chức hậu cần sàng lọc và sưu tập đờm trong cộng đồng.