Nguyễn Vũ Quang An, là một đại học Y tế công cộng. An từng là cán bộ chương trình từ năm 2011 và năm 2014 cho một chương trình đào tạo được gọi là "Xây dựng năng lực" để tăng cường hệ thống đào tạo, các hệ thống quản lý dữ liệu, và năng lực quản lý cho cán bộ y tế đã được làm việc trên không chỉ có chương trình HIV / AIDS mà còn y tế dự phòng trung tâm trong khu vực của miền Nam Việt Nam. Chương trình này được tài trợ bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Chương trình AIDS toàn cầu với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Phát triển Quản lý bền vững của CDC (SMDP), và phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, An cũng đã làm việc như nhà nghiên cứu của Viện Pasteur trong khoảng thời gian này. Ông đã tham gia vào nghiên cứu trong các bệnh truyền nhiễm và đào tạo cần phần đánh giá là tốt. An giành PEPFAR-Fogarty bổng và hoàn thành các khóa học trong dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học California ở Berkeley, Hoa Kỳ vào năm 2013.