Tiến sĩ Puneet Singh là một nhà tâm lý học lâm sàng từ Australia. Cô có một kết hợp Masters / PhD trong tâm lý học tại Đại học Macquarie. Hiện nay, cô là một nhân viên tình nguyện tại Viện Woolcock ở Cà Mau, nơi cô dạy Anh ngữ cho các nhân viên Field, cung cấp hỗ trợ với hiệu đính tiếng Anh, và giúp phối hợp nghiên cứu thành tự hiệu quả ở những bệnh nhân lao. Cô cũng đã tiến hành một loạt các cuộc hội thảo về kỹ năng xây dựng đội nhóm tại nơi làm việc, kỹ năng giao tiếp, và quyết đoán. Bên ngoài Woolcock ở Cà Mau, Tiến sĩ Singh cũng đã tiến hành các cuộc hội thảo và các buổi đào tạo về tính linh hoạt tâm lý, quan niệm, nhận và điều trị các cam kết, nghiên cứu tâm lý học trong các trường học, phát triển thanh thiếu niên, và Autism Spectrum Disorder tại các tổ chức khác nhau và các cơ sở giáo dục tại Hà Nội.