Giáo sư Guy Marks, Cheif Investigator

MBBS PhD FRACP, Nghiên cứu viên chính

TS Nguyễn Thu Anh, Country Director

MD PhD, Giám đốc quốc gia

Trần Hoàng Diệp, Bussiness Manager

MBA, Quản lý tài chính và Hành chính

TS Greg Fox, Cheif Investigator
MBBS MIPH FRACP, Nghiên cứu viên chính

Phan Thị Liễu, Project Officer

Cán bộ dự án

Phạm Đức Cường, Data management officer

Cán bộ quản lý số liệu

Ths Nghiêm Lê Phương Hoa, Project Coordinator (ACT2)

Điều phối dự án ACT2

Nguyễn Thị Lợi, Senior Project officer (ACT2)

Cán bộ dự án cao cấp 

Nguyễn Huệ Anh, Project Assistant (ACT2)

Trợ lý dự án

Trần Kim Ngọc, Project Assistant (ACT2)

Trợ lý dự án 

Nguyễn Thị Hồng, Internship (ACT2)

Thực tập sinh

Lê Thị Nhung, Admin assistant

Trợ lý về hành chính

Vũ Thùy Hoa, Financial assistant

Trợ lý về tài chính