Văn phòng Hồ Chí Minh đang mở rộng nhanh chóng với các dự án mới trên MDR-TB bắt sớm.

Nguyen Thi Loi

Ha Pham

Nguyen Vu Quang An

Nguyen Thi Cam Binh